REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.tvo.pl. Sprzedającym jest tvo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828.
Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym numerem telefonu: 800801009, lub pod następującym adresem e-mail: tvo@tvo.pl

 

§ 1 Definicje

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.tvo.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz danych dotyczących wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną i może je modyfikować.

Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez tvo Sp. z o.o., działający pod adresem www.tvo.pl.

Sprzedający: podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

Produkty: towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

tvo: tvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

3. tvo świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a. Umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym,
b. Udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,
c. Dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

4. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer (ver. 10, 9, 8), Google Chrome (ver. 14) oraz Mozilla Firefox (ver. 3.0) lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji JavaScript. Minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 (4:3) pikseli.

6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, oraz treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

8. Sprzedający wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego tvo przez Klientów w celu dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów i tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu Cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików Cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdują się w Polityce Cookies https://tvo.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego tvo w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedającego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.

10. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.tvo.pl. Sprzedający udostępnia niniejszy regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

11. Strona internetowa www.tvo.pl jest administrowana i redagowana przez tvo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828.

12. Rejestracja na stronie www.tvo.pl jest bezpłatna.

13. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: tvo@tvo.pl, albo w formie pisemnej na adres: tvo sp. z o.o., ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z ważnych przyczyn, do których w szczególności należy naruszenie przez Klienta któregokolwiek z postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

14. Korzystanie z funkcjonalności strony www.tvo.pl jest dobrowolne.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. tvo prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż detaliczną Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.tvo.pl. Katalog Produktów znajduje się na stronie www.tvo.pl. Produkty można również zamówić:

 • dzwoniąc na numer 800801009
 • zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z pięciu głównych etapów:

1. Wybór Produktów,
2. Wybór opcji dostawy i płatności,
3. Złożenie Zamówienia,
4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji,
5. Płatności.

2. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej w momencie składania Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów podczas składania Zamówienia. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient może również samodzielnie sprawdzić koszty dostawy na stronie www.tvo.pl w zakładce „Wysyłka i dostawa”. Całkowita wartość Zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.

3. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres na który Sprzedawca wyśle Zamówienie (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

 • promocje standardowe
 • promocje czasowe
 • kody rabatowe

2. Promocje standardowe mają charakter promocji produktowych, które co do zasady wyrażają się oferowaniu przez tvo pakietów lub zestawów promocyjnych Produktów.

3. Promocje czasowe mają charakter promocji kosztowych, które m.in. mogą dotyczyć oferowania przez tvo obniżonych kosztów dostawy Produktu do Klienta, a także całkowitego przejęcia takiego kosztu przez tvo (tzw. darmowa dostawa).

4. Istota oraz szczegółowy sposób działania kodów rabatowych, które nie łączą się z innymi promocjami (o ile tvo w danej sytuacji wyraźnie nie wskaże inaczej), znajduje się w § 5 poniżej.

5. Jeżeli Promocja obejmuje pakiet lub zestaw promocyjny, po złożeniu Zamówienia przez Klienta nie ma możliwości dokonania jego podziału.

6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, odstąpienie przez Klienta od Zamówienia, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

7. Promocje w Sklepie Internetowym tvo nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej Promocji wyraźnie stanowi inaczej.

8. Promocje standardowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być prowadzone m.in.: do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 

§ 5 Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

1. Kupony rabatowe to bony z kodami uprawniającymi do zniżki, które nie są w sprzedaży, są wydawane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych i mają określony okres ważności.

2. Jeden kupon rabatowy można wykorzystać tylko w ramach jednego zamówienia, w określonym czasie i tylko przy zakupie produktów nieprzecenionych. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi kuponami i akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez tvo. W przypadku chęci zakupu kilku produktów, przecenionych i nieprzecenionych, kupon rabatowy obniża cenę wyłącznie produktów nieprzecenionych. Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

3.Kupon rabatowy uprawnia do obniżenia ceny produktu/produktów nieprzecenionych maksymalnie o 99% wartości poszczególnego produktu. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką. Kupon nie jest oprocentowany.

4. Zwrot kuponu rabatowego nie przysługuje, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.

5. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem składania danego zamówienia. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu okaże się sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności z postanowieniami § 4 powyżej, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 6 Realizacja Zamówień

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez tvo.

2. Klient składa zamówienie, dokonując wyboru Produktu i umieszczając go w „koszyku”.

3. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia na wskazany adres e-mail.

4. Potwierdzając przyjęcie Zamówienia tvo podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty dostawy.

5. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać:

 • gotówką przy odbiorze Produktu (dalej zwane „za pobraniem”),
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 55 1240 1040 1111 0010 6343 8928,
 • za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line PayU oraz Blue Media: szybkim przelewem, kartą kredytową i płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie. W przypadku wyboru formy płatności kartą płatniczą bądź kredytową, karty obciążane są w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Produkt jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty, a w przypadku płatności dokonywanej kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

9. Jednakże po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za Zamówienie należy uiścić podczas odbioru Produktu po dostarczeniu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

10. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

11. Produkty są doręczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

12. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego, wybranego przez Klienta z listy prezentowanej przez tvo, przedsiębiorstwa.

13. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta przedsiębiorstwa, wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki, a także od sposobu i miejsca dostawy towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

14. Aktualny cennik zawierający informacje o kosztach dostawy dostępny jest w zakładce „Koszt i czas dostawy”.

15. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

16. Rezygnacja z realizacji lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa do momentu wysyłki towaru.

17. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym (np. z działem obsługi klienta telefonicznie 800801009 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@tvo.pl).

18. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

19. Czas realizacji Zamówienia nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

20. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawiadamia o tym Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

21. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedający telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. Sprzedający w takim przypadku zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. W okresie 120 dni od dnia doręczenia Produktu, Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nastąpić, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, a produkt powinien być nienaruszony i nieużywany.

2. Prawo odstąpienia od umowy Klient, który jest Konsumentem może wykonać poprzez przesłanie załączonego do zamówienia, wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Klienta na adres:

tvo Sp. z o.o.
ul. Krzywoustego 12
81-035 Gdynia

4. Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy Produktu poniesionych przez Klienta, który jest Konsumentem przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w wypadku jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że tvo sam odbierze rzecz od Konsumenta, tvo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo odstąpienia od umowy w okresie 120 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku Klientów nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Procedura reklamacji i warunki korzystania z gwarancji

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej warunkami gwarancji określonymi przez producentów Produktów, ich autoryzowanych przedstawicieli lub Sprzedającego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane gwarantom we wskazanej w karcie gwarancyjnej sieci serwisowej bądź za pośrednictwem Działu Obsługi tvo lub w siedzibie Sprzedającego pod adresem: 81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32. Sprzedający udziela gwarancji na terenie Rzeczypospolitej Polski wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w dołączonej do Produktu oraz dostępnej na stronie internetowej www.tvo.pl w zakładce: „Zwroty i Reklamacje” karcie gwarancyjnej.

2. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459, 933, 1132), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i jednego roku od daty stwierdzenia wady Produktu.

4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

 • naprawy Produktu,
 • wymiany Produktu na wolny od wad,
 • obniżenia ceny Produktu,
 • odstąpienia od Umowy, o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedający jest uprawniony pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to się odbyć z uwzględnieniem okoliczności takich jak:

 • łatwość i szybkość wymiany Produktu na nowy,
 • charakter wady – istotna czy nie istotna,
 • to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.

6. Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że rozwiązanie wskazane przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym (Klientem) jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien odesłać reklamowany Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: tvo ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia. Wzór zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie www.tvo.pl w zakładce: „Zwroty i Reklamacje”. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować. Wskazane jest jednak aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedającego.

8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający w rozsądnym czasie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.

10. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy od Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

11. tvo podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego. Zgłoszona przez Klienta reklamacja dotycząca nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

12. Produkty marki Beisonni posiadają odrębne warunki gwarancyjne, a procedura i warunki korzystania opisane zostały tu.

GWARANCJA ROZSZERZONA

W trakcie składania Zamówienia Produktów, dla wybranych Produktów, Klient ma możliwość wykupu Gwarancji Rozszerzonej na okres jednego lub dwóch dodatkowych lat, o czym informowany jest za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Niniejsza Gwarancja Rozszerzona nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu kodeksu cywilnego udzielanej przez tvo sp. z o.o. Gwarancja Rozszerzona również nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.

Zakupu Gwarancji Rozszerzonej należy dokonać razem z zakupem Produktów. Zakup Gwarancji Rozszerzonej jest dobrowolny. tvo udziela Gwarancji Rozszerzonej na 12 lub 24 miesięcy od daty wydania Produktu. tvo zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Produktów, jeżeli wady ujawnią się w terminie 12 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu sprzedaży.

Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie Gwarancji Rozszerzonej dokonane zostały co najmniej dwie jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. W razie zaistnienia wad Klient dostarczy Produkt za pośrednictwem Poczty Polskiej opłacając koszt przesyłki do punktu serwisowego wskazanego przez tvo, a koszt ten po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie Klientowi zwrócony przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta rachunek Bankowy. tvo zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu od dnia jego wydania tvo do dnia jego odebrania przez nabywcę ponosi tvo.

Zakresem Gwarancji Rozszerzonej są szkody powstałe w granicach geograficznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zakresem Gwarancji Rozszerzonej nie są objęte:

1) szkody bezpośrednio powstałe wskutek kradzieży bez włamania lub zgubienia,
2) polegające na utracie danych lub oprogramowania Produktu,
3) polegające na utracie lub uszkodzeniu jedynie baterii Produktu,
4) polegające na utracie lub uszkodzeniu następujących akcesoriów dodatkowych nie będących na wyposażeniu zestawu oryginalnego, takich jak: zestaw słuchawkowy, modem, antena, kable, ładowarka, dodatkowe baterie, etc,
5) spowodowane działaniem ognia i następujących żywiołów: trzęsienie ziemi, nagła zmiana temperatury, powódź, huragan,
6) powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia Produktu do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej,
7) będące następstwem jakichkolwiek zakłóceń funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, telekomunikacyjnej, odgromowej, internetowej, alarmowej (nie dotyczy ryzyka przepięcia prądu),
8) powstałe w trakcie wadliwej instalacji Produktu,
9) powstałe wskutek użytkowania ubezpieczonego Produktu w sposób niezgodny z instrukcja obsługi,
10) powstałe wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta testów bądź konserwacji,
11) powstałe wskutek używania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta,
12) powstałe wskutek samodzielnego zmodyfikowania Produktu,
13) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władze,
14) powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,
15) będące następstwem zwykłego zużycia Produktu, rdzy, korozji, oksydacji,
16) spowodowane przez insekty lub gryzonie,
17) będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione,
18) za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja ustawowa, rękojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy,
19) spowodowane przez wilgoć, pleśń, obecność grzyba, utlenianie, obecność kurzu, działanie promieni słonecznych, bądź skrajnych temperatur, a także szkody związane z susza, bądź będące następstwem nieprawidłowej wentylacji,
20) deformacji lub odbarwień elementów z tworzyw sztucznych,
21) powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy Klient nie jest w stanie podać okoliczności wypadku,
22) gdy nieznane są okoliczności utraty lub zaginięcia Produktu,
23) objęte szczegółowymi włączeniami producenta określonymi w instrukcji użytkowania Produktu lub w gwarancji producenta,
24) powstałe wskutek oddziaływania: deszczu, śniegu, gradu lub wiatru w następstwie pozostawienia Produktu poza zamkniętym pomieszczeniem,
25) powstałe w następstwie pozostawienia Produktu w miejscu podwyższonego ryzyka takim jak: podłoga i parapet okienny w sąsiedztwie otwartego okna,
26) powstałe w wyniku zalania spowodowanego użytkowaniem lub pozostawieniem Produktu w miejscach/pomieszczeniach o dużej wilgotności takich jak: łazienki, sauny, baseny lub bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi, o ile szkoda powstała wskutek pozostawienia lub używania w www pomieszczeniach. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy Produktu, który został przystosowany przez producenta do pracy w miejscach / pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Klient jest zobowiązany do:

1) natychmiastowego i niezwłocznego zgłoszenia do tvo istotnych objawów nieprawidłowego funkcjonowania Produktu oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami,
2) natychmiastowego zatrzymania pracy Produktu oraz postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej, w razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości. W razie powstania szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o niej tvo pod numerem telefonu serwisu tvo wskazanym w dokumencie ubezpieczenia i podać:
a) imię i nazwisko,
b) dokładny adres miejsca, w którym wystąpiła szkoda,
c) numer seryjny Produktu,
d) numer telefonu, pod którym można skontaktować́ się z Klientem lub wskazana przez niego osoba,
e) opis zdarzenia oraz okoliczności jego powstania.

Ponadto do obowiązków Klienta należy:

a) niedokonywanie w Produkcie żadnych zmian,
b) dostarczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej, DPD na koszt tvo, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody, Produktu, który doznał szkody, w opakowaniu fabrycznym lub innym gwarantującym bezpieczne dostarczenie do wskazanego przez tvo punktu naprawczego,
c) w przypadku wystąpienia szkody, Produkt lub jego pozostałości należy dostarczyć za pośrednictwem Poczty Polskiej do tvo na koszt tvo,
d) jeżeli takowej istnieją – przedstawienie posiadanych dowodów dotyczących zaistnienia szkody.

W przypadku szkody całkowitej Produkt nie jest naprawiany, a tvo wymienia Produkt na nowy. tvo pokrywa wyłącznie koszty naprawy, ustalonej na dzień wystąpienia szkody, niezbędne do przywrócenia prawidłowego działania Produktu. Koszty wymiany następujących materiałów eksploatacyjnych: oleje, filtry oraz płyny, pokrywane są ̨wyłącznie w przypadku, gdy ich wymiana (w całości lub w części) jest niezbędna z powodu uszkodzenia elementu Produktu objętego ochrona ubezpieczeniowa. Koszty naprawy lub wymiany obudowy Produktu pokrywane są wyłącznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku awarii elementu Produktu objętego ochrona ubezpieczeniowa. Wysokość kosztów usunięcia awarii lub przypadkowego uszkodzenia Produktu nie może być́ wyższa niż̇ wartość Produktu, która stanowi maksymalny limit odpowiedzialności tvo w ramach Gwarancji Rozszerzonej. Jeżeli osoba występująca z roszczeniem nie zgadza się̨ z ustaleniami tvo, co do odmowy zaspokojenia roszczenia może zgłosić́ na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez tvo. Po rozpatrzeniu wniosku, stanowisko tvo przesyłane jest zgłaszającemu wniosek w terminie 30 dni pisemnie na adres wskazany w treści wniosku. Wystąpienie jednej i jedynej szkody podczas trwania Gwarancji Rozszerzonej, pociągające za sobą zwrot pieniędzy, powoduje wygaśnięcie Gwarancji Rozszerzonej.
Rozszerzenie gwarancji, Klient może zakupić wyłącznie w momencie zakupu wybranego produktu, którego ona dotyczy.

 

§ 9 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej i handlowej poprzez zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego tvo zawierającego, oprócz krótkich artykułów i publikacji, także wiadomości zawierające treści marketingowe i handlowe tvo i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów tvo i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym poprzez Konto Klienta.

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w Koncie Klienta (odnośnik „Newsletter”).

 

§ 10 Przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowych poprzez zamówienie usługi ofertowej. Usługa ofertowa polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail ofert handlowych dotyczących produktów sprzedawanych przez tvo (w tym treści dotyczących produktów tvo i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja usługi ofertowej dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym poprzez Konto Klienta.

2. Subskrypcja usługi ofertowej jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa ofertowa świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji usługi ofertowej samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w Koncie Klienta (odnośnik „Usługa ofertowa”).

 

§ 11 Dane osobowe

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia dla celów realizacji umowy sprzedaży są przetwarzane przez tvo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828, która jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez yvo w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepach prowadzonych przez tvo.

2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej www.tvo.pl poświęconej polityce prywatności[AD2].

 

§ 12 Zmiana Regulaminu

1. tvo zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.tvo.pl. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o zmianie Regulaminu, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez nich w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w § 2 ust. 16 niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejscu nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego postanowienia.

2. Informacje o Produktach prezentowanych na stronie internetowej www.tvo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

5. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy Sklepem Internetowym a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43, poz. 296 ze zm.).

6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) gdy Klient kupuje elektryczny lub elektroniczny sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, tvo obowiązane jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego Klienta w miejscu dostawy tego sprzętu i w ilości odpowiadającej liczbie zakupionych Produktów, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. tvo może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 października 2017 roku.