POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tvo.pl

1 Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.tvo.pl jest skierowana do użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu internetowego, w tym składania zamówień.
  2. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod następującym adresem: https://tvo.pl/regulamin-sklepu/
  3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności.
  4. Administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) jest tvo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366), przy ul. Batorego 28-32 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508462, REGON: 222079828, NIP: 9581665816.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  6. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  7. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
  8. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora Sklepu.

2 Cel zbierania danych osobowych

  1. Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego konta użytkownika zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu internetowego, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a Administratorem.
  2. W zależności od udzielenia przez użytkownika w sposób wyraźny uprzedniej zgody podane dane osobowe, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Administratora bezpłatnych wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  3. Administrator ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania częstotliwości oraz sposobu korzystania przez użytkowników z jego strony internetowej. Powyższe informacje będą przechowywane przez Administratora i wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzenia analiz rynku.
  4. Dane podane przez użytkownika Administrator wykorzystuje do:
   • świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
   • realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów,
   • przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
   • wsparcia, realizacji procesów płatności,
   • dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
   • prowadzenia działań marketingowych.

3 Informacje w formularzach

  1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w tym w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

4 Logi serwera

  1. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.
  2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  3. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Sklepu internetowego.
  4. Administrator nadto informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Sklepu internetowego na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5 Prawo dostępu do danych osobowych

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Z chwilą zaakceptowania przez użytkownika zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.
  3. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
  4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

 

7 Udostępnienie danych

  1. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem tych, którym powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług, przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań użytkowników, wsparcia i realizacji procesów płatności, prowadzenia działań marketingowych, chyba, że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub w przypadku, gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa.
  2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
  4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom tj. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
  5. Administrator oraz podmiot trzeci zbierający dane użytkownika w celu skorzystania z infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za zamówienie, przekazuje dane użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług, w tym PayU S.A., Blue Media, DPD oraz Poczcie Polskiej S.A.

8 Postanowienia końcowe

  1. Polityka prywatności wchodzi w życiem z dniem 02 października 2017 r.
  2. Administrator będzie informował o zmianach Polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, lub świadczenia przez administratora nowych usług. Administrator powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany tvo przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika).

POLITYKA PLIKÓW COOKIES „PREAMBUŁA”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji jak najbardziej indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, w szczególności w komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego, z którego Państwo korzystacie.

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 22 marca 2013 r. i bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 ustawy dotyczący właśnie cookies. Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. Obowiązująca procedura korzystania z witryn internetowych nakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu cookies.”

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.tvo.pl, której właścicielem jest tvo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Batorego 28-32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816, REGON 222079828:

 • Przez pliki cookies (z jęz. ang. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe) ściągane i przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu), służące do rejestrowania odwiedzin i do korzystania z witryn. Pliki te pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie) użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowują ją jednocześnie do preferencji danego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia, czas przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu) oraz unikalny numer.
 • Pliki Cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz usprawnienia korzystania z witryn. Pozwalają one na identyfikację komputera (lub innego urządzenia) użytkownika witryny i odpowiednio ją wyświetlić, pod kątem preferencji danego użytkownika. Ponadto pliki cookies mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji preferencji użytkowników), utrzymywania sesji użytkowników witryn (jeżeli do korzystania z witryny konieczne jest zalogowanie się) oraz przekazywania użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.
 • W ramach witryn mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików cookies, a w szczególności:
  1. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryn;
  2. pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom witryn oraz jego administratorowi;
  3. pliki cookies służące do opracowywania statystyk danej witryny;
  4. pliki cookies umożliwiające zachowanie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika witryny,
  5. pliki cookies umożliwiające przesyłanie użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.
 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane pozostają zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 • Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania witryn (tzw. przeglądarki stron „WWW”) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na komputerze (lub innym urządzeniu). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika. Oprogramowanie może albo blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach oprogramowania albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na komputer (lub inne urządzenie końcowe) użytkownika. Szczegółowe informacje w/w zakresie dostępne są standardowo w ustawieniach oprogramowania.
 • Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach witryn (np. wymagających zalogowania się). Wyłączenie stosowania plików cookies nie powoduje braku możliwości wyświetlania treści zamieszczanych na witrynach.
 • W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.